Ανάπτυξη, βελτίωση και βιωσιμότητα: Η γενική ετήσια έκθεση της ΕΕ για το 2018

Ανάπτυξη, βελτίωση και βιωσιμότητα: Η γενική ετήσια έκθεση της ΕΕ για το 2018
- απο 12 εκατομμύρια καινούργιες θέσεις εργασίας σε δίαφορους εργασιακούς τομείς, ρίχνοντας έτσι την ανεργία στο 6.8% και την ανεργία στους νέους ...